Buletinul Informativ ( Legea 544/2001)

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Vinga

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată;
– Legea 571/203, privind Codul fiscal ;
– Legea 53/2003, Codul Muncii;

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primariei Comunei Vinga

b1) Organigrama instituţiei – Aprobat prin HCL Vinga nr.78/23.09.2019;

b2) Regulamentul de organizare si funcţionare – aprobat prin Hotararea nr. 77/23.09.2019;

b3) Programul de funcţionare

Luni, marti, miercuri, între orele: 08.00 – 16.00
Joi între orele: 08.00 – 18.00
Vineri între orele: 08.00 – 14.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public
Compartiment Relaţii cu publicul şi arhivă
De luni pâna vineri între orele: 08.00 – 16.00

b4) Program de audiente:

Primar, domnul Ioan Negrei – miercuri între orele 8-12
Viceprimar, domnul Silaghi Dumitru – luni, între orele15-16 şi joi, între orele 8-11
Secretar General UAT Vinga, Trif Corina – marti, intre orele 8 si 12

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Vinga şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.

Conducerea Primăriei Comunei Vinga:

domnul Ioan Negrei – Primar
domnul Silaghi Dumitru – Viceprimar
doamna Trif Corina – Secretar General UAT Vinga
domnul Suciu Ovidiu – Sef serviciu
doamna Loredana Mariana Bogdanov – Sef birou

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Stiglet Amalia – referent în cadrul compartimentului Relaţii cu publicul şi arhivă

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria Comunei Vinga
Sediul: Piata Sfanta Treime, nr. 9
Telefon: 0257-460126, fax 0257-460736
E-mail: primar@primaria-vinga.ro
Site : www.primaria-vinga.ro

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot consulta la sediul instituţiei.

f) Programele si strategiile proprii : Strategia de dezvoltare a Comunei Vinga 2014-2020 .

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
– actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Vinga;
– structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Comunei Vinga;
– numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Vinga şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– coordonatele de contact ale primăriei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
– programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;
– lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
– modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

– dispoziţiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discuţii;
– referate de aprobare;
– fişe de audienţă;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fişe de proiect;
– contracte de achizitie publică;
– procese-verbale;
– adrese;
– observaţii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizaţii taxi, autorizaţii de funcţionare şi avize pentru orarul de funcţionare;
– date de cadastru;
– date de stare civilă;

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, şi anume:

– reclamaţia administrativă – se depune la conducatorul autorităţii sau al instituţiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autoritatii ori al instituţiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Comunei Vinga

Ultima actualizare: 17:22 | 17.07.2024

Sari la conținut