Formular Registru agricol

Orice proprietar al unui imobil situat în comună , compus din clădire și/sau teren, are obligația legală de a-l înscrie în registrul Agricol al localității, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.

1. Acte necesare înscrierii unui imobil în registrul agricol

Persoane fizice

cerere tip;
copie act proprietate imobil;
copie cadastru și încheiere intabulare imobil în CF;
copie act identitate (BI/CI) proprietar;
procură împuternicit (după caz);
copie act identitate (BI/CI) împuternicit (după caz);
copii ale actelor de identitate (certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani) ale tuturor membrilor gospodăriei;
Persoane juridice

cerere tip;
copie certificat înmatriculare Registrul Comerțului;
copie CIF;
copie act proprietate imobil;
copie cadastru și încheiere de intabulare a imobilului în CF;
delegație împuternicit;
copie act identitate (BI/CI) împuternicit;

2. Acte necesare eliberării adeverinței în vederea stabilirii domiciliului/reședinței în comună

Pentru proprietarii de imobile situate în localitate

cerere;
referat vizat de către serviciul de taxe și impozite (poate fi ridicat de la sediul acestuia);
Pentru persoanele care nu dețin în proprietate imobile pe raza localității

cerere tip, completată de către proprietarul imobilului unde urmeza a fi luați în spatiu;
copie contract închiriere/comodat;
copie act identitate (BI/CI) al persoanei ce urmează a-și stabili domiciliul/reședința în localitate;

3. Constatarea dreptului de proprietate privata pentru un imobil aflat în intravilan, prin emiterea ordinului prefectului

În conformitate cu prevederile art. 23 și 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care la data de 01.01.1990 dețineau în proprietate un imobil compus din casa și teren intravilan, pentru care nu posedă act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate eliberat în condițiile legii 18/1991, etc), pot solicita emiterea Ordinului Prefectului, pentru constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză.
Proprietarii imobilului în cauză, la data de 01.01.1990 sau, după caz, moștenitorii acestora, vor depune un dosar care va conține:

cerere pentru constatarea dreptului de proprietate;
copii acte stare civilă (BI/CI) solicitant;
copie certificat moștenitor (după caz);
schiță cadastrală a imobilului, executată de un expert autorizat;
extras Registrul posesorilor 1990 și Registrul agricol 1986-1990 (se obțin de la primărie);
declarația vecinilor că nu există litigii referitoare la întinderea dreptului de proprietate;
declarație a solicitantului, dată în fața secretarului comunei, din care să reiasă că este de acord cu suprafața găsită la măsurători și că suprafața solicitată nu a mai fost reconstituită;
extras din planul cadastral al intravilanului unde se afla imobilul solicitat (se obține de la primărie);
istoric de rol fiscal, din care să reiasă adresa actuală a imobilului pentru care se solicită emiterea Ordinului Prefectului;
Ordinul Prefectului va fi emis pe numele solicitantului, nu al defuncților.

4.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Documentație cadastrală (copie)
Extras de carte funciară pentru informare actualizat
Dovada achitării taxei

5.Acte necesare pentru obținere număr poștal (imobile neintabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare în folosință / Contract de concesiune – după caz, (copie)

6.Acte necesare pentru atribuire număr poștal (imobile intabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Plan de încadrare în zona
Plan de situație pe suport topografic vizat OCPI, inventarul de coordonate
Extras de carte funciară pentru informare actualizat

7.Acte necesare pentru rezervare număr poștal (imobile neintabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație pe suport topografic, inventarul de coordonate
Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare în folosință / Contract de concesiune – după caz, (copie)

8.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Adeverință de la Asociația de Proprietari (cu denumirea blocului și adresa conform evidențelor asociației)
Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și Taxe Locale ) – 9 lei

Ultima actualizare: 17:22 | 17.07.2024

Sari la conținut