Formular Urbanism

1. Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU);
plan de situație 1:500; 1:2000;
copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, etc.);
copie cadastru și încheierea de intabulare a terenului în CF;
dovada plății taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

2. Emiterea autorizației de construire

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere AC / model cerere prelungire AC);
copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului;
copie fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
copie certificat urbanism;
proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, inclusiv referatele de verificare (două exemplare);
dovada plații taxei de emitere a autorizației de construire;
declarația pe proprie răspundere că nu există litigii asupra imobilului;
dovada achitării taxelor legale la filiera OAR și de luare în evidență a proiectului pentru autorizare;
avizele și acordurile legale necesare, planurile anexe vizate de către emitent, nominalizate în certificatul de urbanism;
deviz estimativ al lucrării;
lista cu semnăturile proiectanților;
referate de verificare;
memoriu de arhitectură;
memoriu de rezistență;
memoriu tehnic de instalații;

3. Emiterea Autorizației de desfintare

Acte necesare

cerere tip;
certificatul de urbanism (copie);
copie legalizată a actului de proprietate asupra imobilului;
copii după fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului (construcție și teren);
certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);
avizele și acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie).
memoriu justificativ;
lista semnături proiectanți;
fotografii;
dovada plății taxei de emitere a autorizației de desființare (copie);
planuri de încadrare în zona 1:200, 1:1000;
releveul construcției ce urmează a fi desființată (scara 1:50 sau 1:100);
planuri fațade;
plan niveluri;
plan acoperiș;

4. Eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării

Acte necesare

cerere;
copie autorizație construire;
memoriu tehnic de terminare a lucrărilor, semnat și ștampilat de arhitect (se menționează suprafețele);
copie anunț începere a lucrărilor;
copie balanță de verificare;
fotografii situație existentă;
planuri fațade vizate spre neschimbare;

Ultima actualizare: 17:22 | 17.07.2024

Sari la conținut